Specializovaný prodej
Specializovaný prodej Specializovaný prodej

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Viz zde:
https://www.uoou.cz/
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) : Viz zde https://www.uoou.cz/

Náš e-shop implementoval záměrné a nezbytné ochrany dat Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).


Vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment) - osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.


Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer) - pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Ing. Petr Slavík.


Zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů. Jedná se o proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje týkající se stejného jednotlivce,

aniž by bylo nutné znát jeho totožnost - osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem a jsou ukládány v zabezpečené databázi.


Vedení záznamů o činnostech zpracování - jsou ukládány v zabezpečené databázi slouží jen pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.


Konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů bude prováděna vždy na požádání.


Všechny záznamy o činnostech obsahují následující informace - viz registrace a objednávkový proces e-shopu.


Jméno a kontaktní údaje správce a zpracovatele včetně jména DPO: Ing. Petr Slavík


Účely zpracování: Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.


Popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů: kategorie nákup na e-shopu (osobní data nejsou jiným způsobem využita). Druhá kategorie jsou smlouvy s dodavateli, které se řídí platnými zákony kde dodržujeme všechny ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).


Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny: nejsou nikomu předávána (jen na požádání dozorového orgánu)


Informace o mezinárodním předávání osobních údajů: nejsou mezinárodně předávána (jen na požádání dozorového orgánu)


Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů: nejsou vymazána (zákazník má možnost kdykoliv znovu objednat).

Pokud zákazník požádá o výmaz jeho osobních dat, bude to provedeno max. do 10 pracovních dní.


Popis technických a organizačních opatření: všechny data jsou ukládány v zabezpečené databázi.


Dalším z nových principů GDPR je udělení jednoznačného a ničím nepodmíněného souhlasu subjektem údajů: nepoužíváme podmíněné souhlasy pro objednávky.


Smlouvy firmy s dodavateli se řídí platnými zákony, kde jsou dodržovány všechny ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).


Odpovědi na základní dotazy:

Jaká osobní data zpracováváme? 
Zpracováváme jen data, která vzniknou registrací a nákupem v e-shopu (např. jméno, příjmení, adresa pro doručení apod.). Jiná data nezpracováváme.
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Z jakých zdrojů osobní data zpracováváme? 
Zpracováváme jen data, která vzniknou registrací a nákupem v e-shopu. Jiná data nezpracováváme. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Komu osobní data poskytujeme?
Osobní data nikomu neposkytujeme (jen na požádání dozorového orgánu).

Jaký přístup má zákazník ke svým osobním údajům a já je naše povinnost?
Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi zpracováváme, si zákazník může vyžádat přes kontaktní údaje firmy (např. přes e-mail).
Osobní údaje může zákazník samozřejmě získat i při přihlášení do e-shopu kde je vidět historie objednávek a evidovaná data.
Zde může i dta měnit. Zpracovaná data a údaje o objednávce přijdou zákazníkovi i e-mailem po dokončení objednávky do e-mailu.

Kam se zákazník může obrátit pro další informaci, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních dat?
Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích lze podat přes kontaktní údaje firmy (např. přes e-mail),
kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.
Na uvedených kontaktech firmy lze uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů popř. změnit evidovaná data.

Další dotazy popř. připomínky směřujte na uvedene kontatky firmy. Na všechny dotazy popř. připomínky se Vám pokusíme v nejkratší době odpovědět.

zpět